Goliats betingelser

Goliats betingelser læs mere på Goliat.dk

Goliats betingelser læs mere på Goliat.dk

GOLIATS BETINGELSER vedrørende møbeltransport og opbevaring.

Goliat ApS, i det følgende benævnt Goliat:

Ved KUNDEN forstås ejeren, som respektive den, der på ejerens vegne – eller i øvrigt legitimeret hertil af denne – bestiller flytningen eller opbevaringen.

1.  Vilkår

     Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser, eller af særlig skriftlig aftale mellem partnerne, kan ikke gøres gældende.

2.  Ansvar

a.  Goliat bærer ansvaret som fragtfører.

b.  Goliat er dog kun ansvarlig for bortkomst eller skade, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Goliat eller det af dette antagne mandskab. Goliat er således f.eks. ikke ansvarlig for tab, der skyldes force            majeure eller godsets egen beskaffenhed (herunder at godset ikke kan tåle påvirkninger, der normalt forekommer under møbeltransport og opbevaring).

c.  Goliat er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr af nogen art, som ikke kan tilregnes Goliat forhold.

d.  Kunden har pligt til skriftlig at gøre Goliat opmærksom på, at der er tale om særlige værdifuldt gods, såsom antikviteter, kunstgenstande, malerier, orientalske tæpper, m.v., guld, sølv, ædle stene og penge, eller ulovligt gods i indboet (f.eks. tobak, spiritus, pornografi, narkotika, våben, m.v.).

e.  Goliat er uden anvar for bortkomst eller skader, der skyldes behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæs og udpakning foretaget af kunden eller personer, der handler på dennes vegne.

3.  Erstatning

a.   Goliat erstatningspligt begrænses til genanskaffelsesprisen umiddelbart inden skaden indtrådte, idet affektionsværdien eller anden særlig værdi ikke erstattes, medmindre Goliat på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar for nøje specificerende genstande.

b.   Erstatningen kan ikke overstige det af kunden dokumenterede tab og kan højst andrage 50.000 kr. for et enkelt kolli eller indholdet af en flyttekasse og max. 1 mio. kr. pr. flytteopgave, medmindre Goliat på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar.

Hvis flere kolli omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som en enhed (f.eks. et service), er Goliat kun ansvarlig for ét kolli. Bortkommer eller beskadiges enkelte dele af en sådan enhed, har Goliat intet ansvar for en mulig værdiforringelse af selve enheden, medmindre særlig skriftlig aftale er truffet herom.

c.   Når erstatning for fuld nyværdi er betalt, overgår ejendomsretten til det bortkomne/beskadigede gods til Goliat.

d.   I stedet for kontant erstatning kan Goliat efter aftale med kunden levere nye effekter, identiske med de bortkomme/beskadigede, eller efter aftale med kunden lade udføre en håndværksmæssig korrekt reparation af beskadigelserne.

4.  Reklamationer

Krav om erstatning bør skriftligt tilstilles Goliats kontor. Ved synlige mangler skal reklamationen sendes straks, i andre tilfælde uden ugrundet forsinkelse og senest 7 dage efter henholdsvis flytningens afslutning eller godsets udlevering.

5.  Sagsanlæg/værneting

Sag mod Goliat skal anlægges i den retskreds, hvor Goliat har hjemsted. I forbrugeraftaler dog ved Goliat eller forbrugerens værneting.

SÆRLIGE BETINGELSER VEDRØRENDE MØBELTRANSPORT.

6.  Transportopgavens omfang

a.  Transporten omfatter, med mindre andet er aftalt, ned- og opbæring, kørsel samt løs anbringelse af flyttegods efter kundens anvisning på den nye plads. Af- og påmontering foretages kun ifølge særlig aftale.

b.  Goliat leverer mod betaling de til nedpakningen nødvendige kasser, jfr. Punkt 8c.

c.  Særskilt aftale må træffes, hvis kunden ønsker ind- og udpakning foretaget af Bøgeskov, eller hvis transporten omfatter genstande, der vejer over 250 kg.

6.  Transport af farligt gods

a.  Modtages farligt gods til transport, skal kunden give Goliat nøjagtige skriftlige oplysninger, om hvori faren består og om de forsigtighedsregler, som skal iagttages.

8.  Betaling for møbeltransport

a.  Tilbud er gældende i 30 dage fra afgivelse og sker på basis af de på tilbudsdagen gældende arbejdslønninger, takster, fragt og valutakurser m.v.. Prisberegningen starter og slutter på Goliats domicil.

b.   Goliat opkræver fragtbetaling ved arbejdets afslutning, medmindre andet er særskilt aftalt.

c.  I tilbud indarbejdes efter aftale betaling for levering af flyttekasser, ind- og udpakning, transport af tunge genstande over 250 kg., unormale udgifter pga. særligt vanskelige adgangstrapper og tilkørselsforhold samt kontante udlæg og omkostninger i forbindelse med transporten, forsikringstegning, attester, toldbehandlinger, evt. pladsleje, færgebilletter og bropenge.

d.  Goliat har tilbageholdelsesret for den aktuelle fragt i ikke for den aktuelle fragt i ikke aflæsset (udleveret) gods svarende til det indbo, som dækker det aktuelle fakturabeløb.

e.  Hvis en bestilt flytning på grund af forhold, som kunden er ansvarlig for, ikke kan udføres som aftalt, skal Goliat være berettiget til at få dækket dokumenteret tab det måtte lide, idet vederlaget dog ikke kan overstige den aftalte pris for flytningen. Denne bestemmelse træder dog ikke i kraft, såfremt ændringen af det aftalte skyldes forhold, som kunden bevisligt ikke har kunnet undgå, og hvis følger kunden var ude af stand til at hindre, og kunden har meddelt Goliat dette senest 24 timer, og ved virksomhedsflytning senest 3 hverdage, før den aftalte tid for flytningens begyndelse.

SÆRLIGE BETINGELSER FOR UDENLANDSFLYTNINGER

9.  Generelt

Udover førnævnte fælles og særlige betingelser gælder ved udenlandsflytning:

a.  Kunden erklærer digitalt eller med sin underskrift på tilbuddet / ordrebekræftelsen, at der ikke befinder sig toldpligtigt eller ulovlig gods i indboet (f.eks. tobak, spiritus, pornografi, narkotika, våben, m.v.).

b.   Jfr. Punkt 8a forbeholder Goliat sig ret til en regulering af den aftalte pris, såfremt der 8 dage efter tilbudsdagen sker udefra kommende ændringer med hensyn til takster, fragter, afgifter og valutakurser, og snarest muligt at informere kunder om dette. Betaling ved udlandsflytning sker før på- eller aflæsning af godset, medmindre andet er særskilt aftalt.

c.   Bestemmelsen i punkt 8e er ligeledes gældende for udenlandsflytninger, dog således at meddelelse om, at flytningen ikke skal / kan gennemføres, mp være tilgået Goliat med en rimelig frist i forhold til den konkrete flytteopgave.

SÆRLIGE BETINGELSER VEDRØRENDE OPBEVARING

10.  Generelt

a.   Goliats magasin er grundmuret med fast tag og bygningsforsikret.

b.   Gods, der er udsat for hurtigt fordærvelse, farligt gods eller gods, som kan påføre andet hos Goliat opbevaret gods skade, modtages ikke til opbevaring.

c.   Skulle sådant gods uden Goliat vidende være blevet oplagret, hæfter kunden for alle økonomiske og skadelige følger heraf og efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

11. Forsikring

a.  Opbevaret gods er ikke forsikret af Goliat for så vidt angår hændelige skader, men der kan tegnes forsikring via Goliat mod brand, indbrudstyveri og vandskade efter skriftlig aftale mod særskilt betaling.

b.   Holder kunden selv godset forsikret, opgives forsikringsselskabets navn samt forsikringssum til Goliat. Kunden skal selv gøre sit forsikringsselskab opmærksom på flytningen.

12.  Specifikation

a.   Godset modtages kun til opbevaring efter ydre besigtigelse.

b.   Er der ikke ved indlagringen udarbejdet specifikation, betragtes det indlagrede som et parti, og opbevaringsbeviset er i så fald ikke noget bevis for, hvor meget der er opbevaret.

c.   Såfremt specifikation over det indlagrede tilstilles kunden, må eventuel reklamation tilsendes Goliat skriftlig.

c.  Kunden har pligt til at gøre Goliat opmærksom på, hvis der er tale om særlige forhold vedrørende værdi og indhold af kasser og lignende. Goliat er kun ansvarlig for egen fejl og forsømmelser.

e.  Specifikationer optages kun mod betaling for det dermed forbundne arbejde. Hvis der af det oplagrede, specificerede gods udtages genstande, eller hvis kunden i øvrigt foretager nogen som helst handling med hensyn til godset, må han på ny sammen med Goliat fastslå godsets antal, respektive vægt og beskaffenhed. Goliat er kun ansvarlig for egen skader.

13.  Skadedyr

Goliat er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr af nogen art.

14.  Rengøring og vedligeholdelse

a.    Goliat har ikke pligt til foranstaltninger til rengøring eller vedligeholdelse af det opbevarede. Sådanne foranstaltninger udføres kun efter skriftlig ordre og mod betaling.

15.  Besigtigelse

a.  Det står kunden frit for at besigtige lagerlokalerne. Indvendinger mod godsets opbevaringsmåde eller valg af lagerlokaler må gøres straks.Besigtigelse af det opbevarede gods, ompakning, udtagning af enkelte genstande m.v. kan kun ske efter forudgående aftale med Goliat og arbejdet, der er forbundet hermed, beregnes tarifmæssigt.

16.  Betaling ved opbevaring

Ved ind- og udlevering samt forevisning af opbevaringseffekter beregnes arbejdspenge. Opbevaringsafgiften beregnes månedsvis forud. Afgiften faktureres pr. påbegyndt måned og skal afregnes via betalings service.

17.  Opsigelse

a.    Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med 1 måneds varsel, til udgangen af en måned.

b.    Goliat kan til enhver tid opsige aftalen med 1 måneds varsel, til udgangen af en måned.

c.    Kan værdien af det opbevarede gods ikke klart dække Goliats tilgodehavende hos kunden, kan Goliat i tilfælde af kundens misligholdelse dog straks ophæve opbevaringskontrakten, jfr. I øvrigt punkt 22.

18.  Udlevering

a.    Forinden udlevering kan ske, skal Goliats tilgodehavende være betalt.

b.    Enhver transport i forbindelse med opbevaringen sker i henhold til Dansk Møbeltransport Forenings betingelser, når transporten udføres af Goliat jfr. Ovenstående.

c.    Goliat er ikke ansvarlig for skader eller mangler, der opstår under transport, som udføres af kunden eller på dennes foranstaltningen af andre end Goliat, jfr. Punkt 2a og b.

19.  Legitimation

a.    Ved godsets modtagelse udsteder Goliat i kundens navn et opbevaringsbevis, der ikke må transporteres til tredjemand, hverken til eje eller til sikkerhed, medmindre Goliat har givet det påtegning herom, jfr. I øvrigt punkt 18. Delvis udlevering kan kun finde sted mod påtegning herom på opbevaringsbeviset.

c.    Opbevaringsbeviset må opbevares omhyggeligt hos kunden. Går det tabt, kan Goliat mod forevisning af behørig billedlegitimation og modkvittering udlevering godset til kunden.

d.    Udlevering til tredjemand kan kun ske ved fuldmagt fra kunden.

20.  Adresse

Henvendelse fra Goliat til kunden kan ske til den sidste opgivne adresse. Forsømmer kunden at anmelde adresseforandringen, er han ansvarlig for alle følger deraf følger heraf, jfr. Bl.a. nedenfor under punkt 22 om tvangssalg og for enhver deraf følgende ulempe og udgift for Goliat i forbindelse med efterlysning af kunden.

21.  Ejendomsret og panterettigheder

Kunden har pligt til ved indlevering af gods at oplyse om evt. hæftelse på godset, pant ejendomsforhold, m.v.

22.  Tvangssalg

Udebliver forfalden opbevaringsbehandling udover den aftalte betalingsfrist, kan Goliat, efter skriftligt påkrav om betaling til kunden, hvis

- denne har opgivet sin ret til genstandene, eller

- det opbevarede ikke mere giver sikkerhed for vederlaget for yderligere opbevaring, eller

- der er tale om letfordærvelige vare,

- eller i lignende situationer, ved offentlig vurdering eller auktion, bortsælge så meget af godset, at Goliats samlede fordringer inkl. Omkostninger dækkes. Eventuel overskydende salgssum udbetales til kunden.

23.  Definitioner

Ved prisangivelse defineres stueetage at være beliggende i grundplan (uden trapper). Øvrige etagebenævnelser defineres ud fra foranstående. Kunden har pligt til at oplyse Goliat om korrekt etagebenævnelse.

Med normale tilkørselsforhold skal forstås at flyttevogn kan parkere i en afstand af max 10 m fra på og aflæsningssted.

Har I spørgsmål er I altid velkommen til at kontakte os.